Profil

Spoločnosť JAHH Law Consulting, s.r.o. poskytuje komplexný servis pre všetkých záujemcov o rýchly a bezprob­lémový štart podni­kania. Od svojho vzniku v roku 2008 sa profi­lujeme ako konzul­tačná spoločnosť zaobe­rajúca sa najmä zakla­daním obchodných spoloč­ností a ich zmenami. Vďaka využí­vaniu ZEP (zaru­čeného elek­tro­nického podpisu) komu­ni­kujeme so súdmi a úradmi elek­tro­nicky, vďaka čomu máme výrazné zľavy na správne poplatky. Naším cieľom je zabez­pečiť pre klientov rýchly vstup do podni­kania. Pre našich klientov zabez­pe­čujeme komplexný servis pri zakladaní nových spoloč­ností a pri zmenách v už exis­tu­júcich spoloč­nos­tiach tak, aby zodpo­vedali ich špeci­fickým požiadavkám.

 

Najdete nás na Facebooku